MESA CÍVICA S’ADHEREIX A LA “CARTA EUROPEA DELS DRETS DELS VIANANTS”

Per la seva vigència i la desitjable aplicació a totes les nostres ciutats, la Mesa Cívica difon aquest importantíssim document. La Carta Europea dels Drets dels Vianants va ser aprovada pel Parlament Europeu el dia 12 d’octubre de 1988, en forma de Resolució (Diari  Oficial de les Comunitats Europees, nº C 290/52 de 14/11/88). Lluitarem perquè les Administracions es comprometin al seu compliment.

Carta Europea dels Drets dels Vianants

I. Els vianants tenen dret a viure en un ambient sa i gaudir lliurement de l’espai públic en les condicions de seguretat adequades per a la seva salut física i psicològica.

II. Els vianants tenen dret a viure en centres urbans o rurals organitzats a escala humana i no de l’automòbil, i a disposar d’infraestructures a les quals es pugui accedir fàcilment a peu o en bicicleta.

III. Els infants, la gent gran i les persones discapacitades tenen dret que la ciutat constitueixi un lloc de socialització i no d’empitjorament de la seva situació de feblesa.

IV. Les persones discapacitades tenen dret que es prenguin mesures específiques que els permetin tota la mobilitat possible, com ara la supressió de les barreres arquitectòniques i el condicionament dels mitjans públics de transport.

V. Els vianants tenen dret a la reserva de zones urbanes tan àmplies com sigui posible que no siguin meres illes per a vianants, sinó que s’insereixin de manera coherent en l’organització general de la ciutat.

VI. Els vianants tenen dret particularment:

Al respecte de les normes relatives a emissions químiques i acústiques dels vehicles de motor considerades científicament com a suportables.

A la implantació generalitzada, en el trasport públic, de vehicles que no siguin font de contaminació atmosfèrica o acústica.

A la creació de pulmons verds, fins i tot mitjançant obres de repoblació forestal urbana.

A la limitació de la velocitat mitjançant una reforma estructural dels carrers, creuers (per exemple amb ajuda d’illetes), de manera que els automobilistes rectifiquin la velocitat i es garanteixi el trànsit de vianants i bicicletes.

A la prohibició de la difusió de missatges publicitaris que fomentin l’ús erroni i perillós de l’automòbil. o A sistemes eficaços de senyalització concebuts també per a les persones que estiguin privades del sentit de la vista.

A mesures específiques que permetin aturar-se i accedir a recórrer carrers i voravies (per exemple, pavimentació que no llenegui, rampes que permetin superar el desnivell amb el ras del carrers, mesures especials durant l’execució de treballs de construcció, protecció contra el trànsit automobilístic mitjançant elements urbans, creació de punts d’aturada i descans, i passos subterranis i ponts que facilitin el creuament).

A la introducció d’un sistema de responsabilitat objectiva o de risc, de manera que aquell que sigui responsable de provocar un risc n’assumeixi les conseqüències financeres (com ara a França des de 1985).

VII. Els vianants tenen dret a una mobilitat completa i lliure que es pugui efectuar mitjançant l’ús integrat dels mitjans de transport. Particularment tenen dret:

A un servei de transport públic articulat i degudament equipat per respondre a les exigències de tota la ciutadania, tant si són persones discapacitades com si no ho són.

A la implantació de carrils per a bicicletes en tot el centre urbà.

A la disposició d’àrees d’aparcament que no incideixin en la mobilitat dels vianants i en la possibilitat de gaudir dels valors arquitectònics.

VIII. Tot estat ha de procurar que el públic rebi tota la informació necessària sobre els drets dels vianants a través dels canals adequats i a partir dels primers nivells d’ensenyament escolar.

Anuncis

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

LA PLATAFORMA CIUTADANA “MESA CÍVICA, MOU-TE PER CIUTAT”, S’INCORPORA A “ CONBICI”

L’assemblea estatal de “Conbici”, celebrada a Màlaga recentment, ha aprovat la incorporació de la plataforma ciutadana a aquest col·lectiu.

Conbici és una federació de més de cinquanta associacions defensores de la mobilitat sostenible (fonamentalment, la bicicleta, però també els desplaçaments per als vianants i el transport públic en la ciutat), agrupant a milers de membres, l’àmbit de les quals s’estén a Espanya i Portugal, i que suposa un referent a Europa, des de fa més de vint anys.

Així mateix, el secretariat permanent de “Conbici” ha expressat la seva satisfacció pels assoliments en matèria de mobilitat sostenible de l’actual consistori de Palma, que considera suposen una aposta decidida i valenta per un model de ciutat que s’està imposant a poc a poc en els països més avançats, al mateix temps que li exhorta que segueixi avançant en aquesta direcció.

Tal com va expressar Toño Peña, representant d’aquest secretariat, “les ciutats que no es dotin d’infraestructures ciclistes adequades quedaran despenjades d’aquelles capdavanteres que les incorporin al seu disseny urbà, perdent atractiu turístic i competitivitat, per no parlar de la pobra imatge en els valors cívics dels seus dirigents. Podria dir-se, en certa manera, que una ciutat que en l’inici d’aquesta dècada no conti amb una xarxa de carrils bici efectius i interconnectats, i promogui la mobilitat sostenible en tots els àmbits, serà equiparable a una ciutat que, en la dècada dels 70 manqués encara de depuració d’aigües residuals.

D’altre banda, l’assemblea de Conbici va atorgar el seu premi anual a la cantant Cristina Rosenwinge, pel seu continuat suport a la bicicleta com mitjà de transport.

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

DIA 12 DE DESEMBRE: Passegem per ciutat!

Aniràs trobant tots els detalls de la convocatòria a l’apartat d’Activitats, en les setmanes prèvies a l’acte.

1 comentari

Filed under Uncategorized

NOVETATS

SI VOLS CONÈIXER LES NOVETATS, VISITA ELS APARTATS DE PREMSA I ACTIVITATS.

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

http://www.palmaenbici.com/

Visita l’adreça http://www.palmaenbici.com/ un nou espai dedicat a la bicicleta urbana, com a medi transport quotidià. Noticies, queixes, suggerencies, carrils bici, tot el que vulguis saber o vulguis aportar.

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

MAPA ACTUALITZAT DELS CARRILS BICICLETA DE PALMA

mapa_carrils_bici

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Mesa Cívica: mou-te per Ciutat

 

Fins no fa tant de temps, els carrers eren el lloc de relació de la ciutadania. Ara, en canvi, són un lloc de pas i magatzem de vehicles. El cotxe s’ha convertit en el protagonista de Ciutat.

El 50% de la población no va motoritzada, i tan sols pot gaudir d’una quarta part de l’espai que li pertoca. Vivim en una ciutat pensada pels cotxes i no per a les persones gràcies a unes polítiques municipals que durant molts d’anys han incentivat i prioritzat l’ús del cotxe, fent de Palma una ciutat cada cop més incívica i insostenible.

Algunes zones de Ciutat superen els nivells de concentració de contaminants  atmosfèrics i els llindars de contaminació acústica: zona Güell, Manacor, Gral. Riera, Eusebi Estada…Tot això emmarcat en un escenari de canvi climàtic que situa les Illes Balears en una de les comunitats autònomes més allunyades del compliment dels compromisos de Kioto (actualment emetem més d’un 75% del que permet Kioto) derivat de l‘ús i abús que s’ha instaurat del transport privat.

Un abús que ens ha creat dependència del cotxe i que ens fa sentir aquest com un “dret” quan en realitat es tracta d’una dependència.

Naturalment existeixen solucions per aquest problema però cal temps per admetre alguns antics costums com el caminar, anar en bicicleta o compartir el mitjà de transport, per incorporar-los i per conviure amb els canvis. Les reticències a perdre privilegis d’ús privat de l’espai públic (aparcaments, trànsit…) són comprensibles però no defensables.

3 comentaris

Filed under Uncategorized